Reglerna för dataskydd har nu förstärkts genom dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär större krav på oss som hanterar kunddata med personuppgifter. Vi har därför uppdaterat våra allmänna villkor och behöver ditt godkännande av de nya villkoren.

Allmänna villkor

Lägenhetsbyte Sverige AB:s villkor för dig som medlem hos och annonsör på Andrahand.se. Utöver dessa villkor gäller för dig som medlem även Lägenhetsbyte Sverige AB:s vid var tid gällande cookiepolicy och eventuella separata villkor för de tjänster som du använder dig av på Andrahand.se. Genom att registrera dig som medlem på Andrahand.se godkänner du följande villkor:

Syfte

AndraHand.se affärsidé är att vara den självklara marknadsplatsen för bostadsrelaterade andrahandsobjekt. Syftet är att hjälpa människor att hyra och hyra ut lägenheter i andrahand.

Garanti

Andrahand.se lämnar inga garantier för att du lyckas hyra ut din bostad via tjänsten. Vi lämnar inte heller några garantier för att du hittar bostäder att hyra i andrahand.

Innehåll

Du ansvarar själv för den information och det material som du publicerar. Det är enligt svensk lag förbjudet att erbjuda eller kräva pengar för byte av hyresrätter. Marknadsföring av egen eller annan verksamhet i annonstexter eller meddelanden på sajten är förbjudet. Annonsens bostadsfakta måste överensstämma med hyreskontraktet/objektsbeskrivningen. Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att:

  • - Granska samtliga annonser
  • - Ändra i annonsens innehåll om det kan anses olämpligt eller inte följer reglerna för annonsering
  • - Inaktivera annonser eller stänga av användare som inte följer reglerna för annonsering
  • - Spara information du angivit om dig själv, din lägenhet och önskemål
  • - Publicera aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Andrahand.se.
  • - Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.

Drift

Din annons kan publiceras på söksidor då våra webbsidor indexeras av sökmotorer. Andrahand.se ansvarar ej för eventuella brister i informationen vi tillhandahåller eller för eventuella driftstopp eller buggar som kan uppstå.

Personuppgiftshantering

Lägenhetsbyte Sverige AB:s tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa villkor är en förutsättning för din användning av Andrahand.se och en förutsättning för tillhandahållandet av tjänsten. Om du inte kan godta vår behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vid dig att avstå från annonsering och att i övrigt använda tjänsten Andrahand.se.

Lägenhetsbyte Sverige AB samlar in, registrerar, sparar och behandlar i övrigt personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Andrahand.se, lägger ut en annons, skapar en bevakning av annonser, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsten Andrahand.se.

Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar även personuppgifter som samlas in när du använder tjänsten Andrahand.se, t ex registrerar Lägenhetsbyte Sverige AB vilka funktioner du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på Andrahand.se samt din ungefärliga geografiska position bl.a. baserat på den IP-adress du använder. Därutöver kan Lägenhetsbyte Sverige AB få information från andra källor t ex från annonsörer av reklam, analys och mätverktyg samt andra leverantörer och partners.

Personuppgiftsansvar

Lägenhetsbyte Sverige AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Lägenhetsbyte Sverige AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer) och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex IP-adress, Device-ID, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) samt information i din annons såsom bilder och text för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB skapar en inloggningsfunktion, säkerställer din identitet, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, hanterar dina val (din profil och inställningar), möjliggör för dig att lägga ut och bevaka annonser, hanterar och besvarar kommunikation från dig samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna i lag eller enligt våra allmänna villkor samt förbättrar vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera tjänsten Andrahand.se, att administrera och besvara kommunikation från dig samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten Andrahand.se.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex IP-adress, Device-ID, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det innebär att Lägenhetsbyte Sverige AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten. Baserat på en intresseavvägning kan vi också komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-mail och telefonnummer) för att tillhandahålla dig erbjudanden, nyheter och inspiration. Även vår publicering av aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Andrahand.se sker med stöd av ditt berättigade intresse av att få ytterligare publicitet för din annons och vårt berättigade intresse av att marknadsföra tjänsten och förbättra din upplevelse av tjänsten.

I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer) och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Andrahand.se använder sig vidare av olika e-post- och SMS-funktioner för att underlätta för våra annonsörer samt för oss på Andrahand.se. Användning av dina personuppgifter för sådan e-post och SMS förutsätter att du samtyckt till behandlingen. Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att avanmäla dig härifrån på ditt konto eller kontakta oss, se "Bolagsinformation" nedan. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket.

Personnummer

Lägenhetsbyte Sverige AB minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt och i de fall där så är möjligt använder vi i stället ditt födelsenummer. Vi kommer därmed bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Cookies

Andrahand.se använder också funktionella och valbara kakor på webbsidan. Valbara kakor används för statistik- och marknadsföringsändamål samt för produktutveckling i syfte att kunna ge dig bra råd och tips om tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder tjänsten samt i syfte att analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra Andrahand.se, erbjudanden och tjänster, se vår cookiepolicy. Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning, se cookiepolicy.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Lägenhetsbyte Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Lägenhetsbyte Sverige AB och till av Lägenhetsbyte Sverige AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Lägenhetsbyte Sverige AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter som sker av sådan leverantör sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan Lägenhetsbyte Sverige AB komma att lämna ut dina uppgifter till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg. Vid en överlåtelse av Andrahand.se kan även dina personuppgifter komma att lämnas ut till den juridiska person som övertar tjänsten. Lägenhetsbyte Sverige AB kan även kommat att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

De uppgifter som behandlas på Andrahand.se gallras eller anonymiseras i samband med att ditt medlemskap avslutas eller då du har varit inaktivt i 24 månader, och vad avser information insamlad för att administrera och besvara kommunikation från dig 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats, vad avser information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter att ditt medlemskap har avslutats om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Överföring till tredje land

Lägenhetsbyte Sverige AB kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES) genom användning av Google Inc för lagring av data. Google Inc har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar genom Lägenhetsbyte Sverige AB:s avtal med Google Inc adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. För mer information om dessa skyddsåtgärder se https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/frameworks/.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Lägenhetsbyte Sverige AB anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Lägenhetsbyte Sverige AB. Du har även rätt att begära att Lägenhetsbyte Sverige AB rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Lägenhetsbyte Sverige AB i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Lägenhetsbyte Sverige AB, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Lägenhetsbyte Sverige AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t ex om du byter till en annan tjänst som liknar Andrahand.se.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du skriva till oss på den adress som anges under rubriken "Bolagsinformation" nedan.

Rätt att inge klagomål

Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att Lägenhetsbyte Sverige AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Oegentligheter på sajten

På Andrahand.se gäller samma regler som överallt annars. Svarta pengar, olaga hot, diskriminering, trakasserier och kränkningar är strikt förbjudet och inte minst olagligt. Lägenhetsbyte Sverige AB förbehåller sig rätten att läsa alla konversationer på sajten, i syfte att stoppa t.ex. otillåten handel mellan bytare.

Kontakta vår kundtjänst om du upplever att du blivit utsatt för något av ovanstående.

Inkludera så mycket information du kan när du kontaktar oss. För att vi ska kunna agera är det viktigt att detta finns i skrift, skärmdump, via ett mail, sms eller meddelande-funktionen på sajten samt annonsnummer underlättar vår uppföljning av ärendet. Står ord mot ord är det dessvärre svårt att vidta åtgärder från vår sida.

Maila oss på info@lagenhetsbyte.se eller ring 08-22 00 90 om du har något att rapportera gällande detta eller om du vill ha mer information.

Ändring av allmänna villkor

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra våra allmänna villkor. Uppdateringar av våra allmänna villkor publiceras på Andrahand.se och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Andrahand.se. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på Andrahand.se eller via e-post (i fall du har angivit e-post). Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om de uppdaterade allmänna villkoren inte godkänns av dig har du alltid rätt att avsluta ditt abonnemang.

Bolagsinformation

Lägenhetsbyte Sverige AB. Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm.

Orgnr: 556685-6018. e-post: info@andrahand.se, tel: 08-22 00 90.

Cookiepolicy – Andrahand.se

Vad är cookies eller kakor?

Vi använder cookies på Andrahand.se. Cookies eller kakor är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t ex vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Andrahand.se. Alla webbplatser kan skicka kakor till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från kakor sparade av dem själva och inte några kakor sparade av andra webbplatser.

Hur används kakor på Andrahand.se?

På Andrahand.se använder vi både funktionella kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera bra (t ex permanenta kakor som används för att spara inställningar i gränssnittet och temporära kakor som används bland annat vid inloggning) och valbara kakor som används för webbplatsanalys, t ex att mäta trafiken på webbplatsen samt för marknadsföringsändamål.

Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke. Första gången du besöker Andrahand.se visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Andrahand.se och du blir på nytt tillfrågad om samtycke

Vi använder även några tredjepartstjänster som i sin tur sätter egna cookies. Andrahand.se använder Google Analytics som analysverktyg, Google Tagmanager, Google ID som används för att särskilja användaren, Intercom-ID som är ett kundtjänstverketyg, Hotjar som analysverktyg, Criteo som marknadsföringsverktyg för att bygga marknadssegment och målgrupper utifrån användarbeteende för att rikta relevanta annonser till dig och Facebook. Exempelvis använder Facebook sina cookies för att du ska kunna se vilka av dina vänner som redan gillar Andrahand.se på Facebook.

Förhindra kakor

De flesta webbläsare erbjuder möjlighet att hantera inställningar för kakor. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en kaka skickas till din dator eller skapa en huvudregel som innebär att kakor blockeras. Du kan också välja att radera alla de kakor som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade kakor eller ändrar inställningarna för kakor anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de kakor som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.